کتاب الکترونیکی «راهنما و چکیده مقالات کنفرانس» منتشر شد
2020-04-23
کتاب الکترونیکی «راهنما و چکیده مقالات کنفرانس» منتشر شد

کتاب الکترونیکی «راهنما و چکیده مقالات کنفرانس» منتشر شد. فایل کتاب از طریق لینک زیر قابل دانلود است.

http://mvip2020.ut.ac.ir/data/cnf1574247293/uploads/mvip2020guidebook-main.pdf