ثبت نام در کنفرانس

شرکت‌کنندگان محترم در کنفرانس لازم است مبلغ ثبت نام را به شماره کارت
5859-8370-0600-9977
یا شماره حساب
1521360123 بانک تجارت شعبه شهرک امام حسن (ع) قم
به‌ نام «همایش بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران»
واریز نمایند و تصویر رسید مربوطه را در محل مشخص شده آپلود نمایند.