کاربرد پردازش ویدیو در اندازه‌گیری ارتعاشات رشته‌های نساجی
Paper ID : 1015-MVIP2020
Authors:
Mina Emadi *1, Pedram Peivandi2, Mohammad-Ali Tavanaie3, Mohammad-Mahdi Jalili2
1دانشگاه یزد
2Yazd University
3Amirkabir University of Technology
Abstract:
تشخیص پارامترهای فیزیکی و ظاهری رشته‌های نساجی بر مبنای رفتار ارتعاشی بر این اساس است که تغییرات در خواص فیزیکی یک رشته منجر به تغییرات قابل‌توجهی در خواص ارتعاشی آن خواهد شد. توسعه‌ی تجهیزات غیر تماسی معمول، مانند دوربین‌های دیجیتال با سرعت‌بالا و تکنیک‌هایی نظیر پردازش ویدیو یک روش قابل‌اعتماد برای تجزیه‌وتحلیل گسترده از ارتعاش رشته‌ها است. در این تحقیق یک تجهیزات آزمایشگاهی مجهز به یک دوربین دیجیتال سرعت‌بالا جهت اندازه‌گیری ارتعاش رشته‌ها طراحی شد. ارتعاش یک رشته در تمام نقاط آن توسط دوربین سرعت‌بالا ضبط شد و نمودار رفتار ارتعاشی مونوفیلامنت با استفاده از روش‌های پردازش ویدیو استخراج گردید. نتایج نشان داد که می‌توان روند تغییرات فرکانسی و میرایی نمونه‌ها را به‌صورت بصری از شکل حالت ارتعاش یک رشته تشخیص داد. شکل حالت ارتعاش یک رشته نشان می‌دهد که داده‌های استخراج‌شده از پردازش ویدیو می‌تواند برای تشخیص خصوصیات فیزیکی و ظاهری یک رشته مفید واقع شود.
Keywords:
ارتعاشات، پردازش ویدیو، دوربین سرعت‌بالا، خصوصیات فیزیکی
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)