بهبود کنتراست تصاویر رنگی تاریک با توزیع غیریکنواخت روشنایی مبتنی بر مجموعه‌های فازی سایه‌ای
Paper ID : 1025-MVIP2020
Authors:
sayed-meysam alavi *1, Sayed Ali Lajevardy2, Mehdi Orooji3
1none,none
2دپارتمان مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
3دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
Abstract:
بهبود کنتراست تصاویر یکی از مسائل چالش برانگیز و مهم در حوزه پردازش تصویر، شناسایی الگو و بینایی ماشین است. این فرایند موجب بهبود درک اطلاعات موجود در تصویر برای بیننده انسانی می شود. این موضوع بخصوص در مورد تصاویر پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شدت نور کم و نیز سطح بالای نویز، مشکلاتی را در تشخیص دقیق بیماری‌های خاص و همچنین برای مستندسازی و تحلیل آنها ایجاد می کند. در این میان بهبود کنتراست تصاویر تاریک با روشنایی غیر یکنواخت به دلیل وجود نواحی تاریک و روشن بطور همزمان، کاری دشوار است. به همین دلیل بکارگیری بسیاری از روش‌های بهبود کنتراست تصاویر تاریک با توزیع یکنواخت نواحی تاریک و روشن عملا ًممکن نیست. در این مقاله روشی جدید مبتنی بر مجموعه‌های فازی سایه‌ای برای بهبود کنتراست تصاویرتاریک با توزیع غیر یکنواخت روشنایی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان کنتراست هر دو ناحیه تاریک و روشن تصویر را بدون تأثیر گذاری روی جزئیات آن، افزایش داد. نتایج ارزیابی حاکی از موفقیت این روش در مقایسه با سایر تکنیک‌های بهبود تصویر می‌باشد.
Keywords:
پردازش تصویر، بهبود کنتراست تصویر رنگی، مجموعه‌های فازی، مجموعه‌های سایه‌ای
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)