ارائه‌ی روش تمام-خودکار به منظور تایید خویشاوندی با استفاده از تصاویر ثابت چهره والدین و فرزندان
Paper ID : 1026-MVIP2020
Authors:
Morteza Ramezanzade1, Ali Fahmi1, Mehdi Nooshyar *2, عوض نقی‌پور3
1دانشگاه صنعتی سهند تبریز
2گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
3گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نبی اکرم
Abstract:
تایید خویشاوندی یک مسئله جالب و چالش انگیز در تجزیه و تحلیل چهره انسان است. در سال های اخیر پژوهشگران روش ها و مدل های گوناگونی را برای تایید خویشاوندی ارائه نموده اند تا بتوانند به صورت ماشینی تایید خویشاوندی بین دو شخص را بهینه سازند. در این مقاله یک روش بهینه به منظور تایید خویشاوندی ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا استفاده از روش‌ FCM پوست چهره را از نمای روبرو آشکارسازی کرده و سپس با استفاده از الگوریتم ویولا – جونز و ویژگی‌های اصلی چهره ، چهره و نواحی مربوط به آن شامل: چشم‌ها، بینی و دهان استخراج شدند. سرانجام با محاسبه‌ی فاصله‌ی اقلیدسی متریک-های طول چشم، بینی و دهان برای تصاویر والدین و فرزندان، به‌منظور تایید خویشاوندی آموزش شبکه با استفاده از روش‌های SVM خطی، SVM با کرنل گوسی و ANN انجام گرفت. دقت الگوریتم پیشنهادی جهت تایید خویشاوندی با استفاده از SVM خطی و شبکه‌های عصبی به‌ترتیب 89/88% و 45/94% به‌دست می‌آید که نتیجه هر دو روش بهتر از کار‌های مشابه گزارش شده است.
Keywords:
تایید خویشاوندی، قطعه بندی، نسبیت اجزاء، متریک اقلیدسی
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)