طراحی حسگرتصویر هوشمند جهت پیاده سازی سخت افزاری فیلترهای پردازش تصاویر مناسب برای کاربردهای توان مصرفی پایین، حجم اشغال شده کم
Paper ID : 1028-MVIP2020
Authors:
Aireza Ghomi *1, Hossein Karimiyan2
1none,none
2دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان
Abstract:
این مقاله یک ساختار جدید سخت افزاری برای حسگرهای تصویر هوشمند را ارائه می دهد، که به واسطه آن می توان فیلترهای پردازش تصاویر را درون حسگر و بدون تغییر دادن آرایه پیکسل های حسگرتصویر پیاده سازی کرد. در نتیجه در ساختار ارائه شده ضریب فضای موثر که از جمله پارامترهای مهم حسگرهای تصویر است ثابت باقی می ماند. مدار سخت افزار پیشنهاد شده را می توان به انواع حسگرهای تصویر(CCD و CMOS) اضافه نمود، در این حالت در ساختار داخلی حسگرتصویر تغییراتی داده نمی شود. در روش پیشنهاد شده علاوه بر مدار بازخوانی برای آدرس دهی پنجره های تصویر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد پردازش تصاویر بر روی حسگرتصویر پیاده سازی شده است که کاربر با انتخاب فیلتر مورد نظر می تواند فیلتر را برروی تصویر با توان مصرفی بسیار پایین اعمال کند. یکی دیگر از نوآوری های پژوهش می توان به کارکرد با انواع پنجره های تصویر اشاره کرد که کیفیت پردازش و زمان اعمال پردازش بر روی تصویر متناسب با نیاز تغییر می کند.
Keywords:
اینترنت اشیا، پردازش درون حسگرتصویر، حسگرتصویرهوشمند، ضریب فضای موثر
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)