حذف نویز ضربه با حفظ لبه‌ها در تصاویر، مبتنی بر پردازش مرکب عمومی و محلی الگوهای تطبیقی تشخیص لبه
Paper ID : 1032-MVIP2020
Authors:
میرجلیل موسوی *1, Mehdi Nooshyar2, محمد مومنی3
1گروه مهندسی برق و کامیپوتر، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
2none,none
3دانشکده مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
Abstract:
سیستم‌های مخابراتی از اثرات ناخواسته و نامطلوب، مانند انواع نویزها، متأثر می‌باشند. کانال‌های انتقال ایده‌آل نیستند و دارای نویز هستند. نویز ضربه‌ای یکی از عوامل تضعیف کیفیت در تصاویر دیجیتال است.رهیافت پیشنهادی این مقاله از دو مرحله ابتکاری تشخیص و حذف نویز ضربه‌ای در حوزه مکان و بهبود کیفیت تصویر نویزی با استفاده از الگوهای تشخیص لبه تشکیل یافته است. پس از آشکارسازی، لبه نویزی با استفاده از مقادیر پیکسل‌های لبه در همسایگی پیکسل مرکزی تقویت می‌گردد. الگوهای تشخیص لبه به صورت انطباقی هستند. یعنی با افزایش اندازه پنجره تطبیق پیدا می کنند. با استفاده از یک روش ترکیبی ابتکاری نویز حذف می‌شود و کیفیت تصویر بهبود می‌یابد. در بخش سنجش کیفیت تصاویر بازیابی شده از معیار PSNR و MSSIM استفاده‌شده است. نتایج شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر استاندارد با شدت نویزهای مختلف نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده در مقایسه با روش‌‌های موجود عملکرد بهتری دارد و به‌طور متوسط افزایش مقدار PSNR بیش از dB2.5 در قیاس با آخرین کارهای مرتبط ملاحظه می‌شود
Keywords:
الگوهای تشخیص لبه،، حذف نویز، فیلتر مکانی، نویز ضربه
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)