ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز، مبتنی بر تبدیلات چندمقیاسی ویولت و نمایش اسپارس
Paper ID : 1057-MVIP2020 (R1)
Authors:
somayeh safarbeiranvand1, Mehdi Nooshyar *2
1گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
Abstract:
در بحث ادغام تصاویر، تبدیلات چندمقیاسه ویولت و نمایش اسپارس، دو نظریه پراستفاده می باشند. استفاده ترکیبی این دو روش، برای تولید تصویر ادغام شده با کیفیت بالاتر می تواند کارآمد باشد. در این مقاله، روشی برای ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز، مبتنی بر تبدیلات چند مقیاسی ویولت و نمایش اسپارس ارائه شده است. در روش ارائه شده، تبدیلات چندمقیاسه بر پایه موجک Haar، برای به دست آوردن جزئیات فرکانس بالا و پایین استفاده شده است. در ادامه، ضرایب فرکانس پایین با روش ادغام پیشنهادی، ترکیب شده و نتیجه را به همراه جزئیات فرکانس بالا ایجاد خواهند کرد. نتایج کیفی و بصری نشان می دهد که روش پیشنهادی توانسته کارایی و عملکرد بالایی برای ادغام تصاویر نسبت به برخی روش ها از خود نشان دهد. روش ارائه شده نسبت به روش هایی که از ماتریس اسپارس استفاده کرده اند بهتر عمل کرده است چرا که در روش پیشنهادی برای ادغام مقادیر متناظر بین ماتریس های اسپارس، محاسبه واریانس انجام می شود ولی در روش های قبلی بر حسب معیاری مانند انرژی بین مقادیر متناظر ماتریس های اسپارس انجام شده است. همچنین، تعداد عناصر دیکشنری و ابعاد پنجره در روش پیشنهادی به صورت صریح بیان شده است که در مطالعات قبلی این موارد در نظر گرفته نشده است.
Keywords:
ادغام تصویر، تبدیلات چندمقیاسی، تبدیل موجک Harr، دیکشنری، نمایش اسپارس، واریانس
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)