تصویربرداری فراصوتی آرایه فازی با شکل‌دهی پرتو مبتنی بر تقریب کمینه واریانس
Paper ID : 1084-MVIP2020
Authors:
Mehdi Bekrani *1, Vahid Hamiati Vaghef2
1none,none
2گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو
Abstract:
در این مقاله جهت بهبود دقت تشخیص نقص و کاهش نویز زمینه در تصویربرداری فراصوتی آرایه فازی در آزمون غیر مخرب، روشی برای شکل‌دهی پرتوهای دریافتی آرایه مبتنی بر تقریبی از تکنیک کمینه واریانس ارائه می‌شود. در این روش، تقریب ماتریس معکوس، با استفاده از لم معکوس ماتریس به‌صورتی انجام می‌شود که شکل‌دهی پرتو متناسب با سطح دامنه سیگنالهای دریافتی آرایه صورت گیرد. روش پیشنهادی قادر به کاهش قابل توجه نویز زمینه تصویر، بدون کاهش روشنایی نقص می‌باشد. این روش سبب بهبود دقت تشخیص نقص می‌گردد. عملکرد روش پیشنهاد شده با روشهای دیگر شکل‌دهی پرتو به‌صورت کمی و کیفی مقایسه می‌شود و نشان داده می‌شود که پیچیدگی محاسباتی آن نسبت به روش کمینه واریانس کمتر است.
Keywords:
آزمون غیر مخرب، تصویر فراصوتی، تشخیص نقص
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)