مروری بر روش‌های ارائه شده برای مسئله‌ی بازشناسایی شخص با رویکرد یادگیری عمیق و چالش‌های آن
Paper ID : 1099-MVIP2020
Authors:
Saba-Sadat Faghih Imani1, Kazim Fouladi *2
1آزمایشگاه پژوهشی یادگیری عمیق، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
2University of Tehran
Abstract:
مسئله‌ی بازشناسایی شخص شامل تشخیص وجود تصویر یک فرد درمیان تصاویر جمع‌آوری شده توسط شبکه‌ای از دوربین‌ها می‌باشد. این مسئله در حوزه‌های متفاوتی از جمله سامانه‌های حفاظتی و امنیتی کاربرد دارد. در سال‌های اخیر با به‌کارگیری روش‌های یادگیری عمیق در مسئله‌ی بازشناسایی شخص، پیشرفت‌های قابل توجهی در این حوزه حاصل شده است. در این مقاله سعی شده است مروری بر مسئله‌ی بازشناسایی شخص با رویکرد یادگیری عمیق و چالش‌های این مسئله داشته باشیم. مجموعه‌داده‌های این حوزه و معیارهای سنجش کارآیی مدل‌ها در این مسئله بررسی می‌شوند. همچنین دو چالش مهم این حوزه، یعنی کمبود داده‌های آموزشی و تعمیم‌پذیری مدل‌های بازشناسایی شخص برای مجموعه‌داده‌های متفاوت آموزشی و آزمایشی بررسی می‌شوند.
Keywords:
بازشناسایی شخص، بازیابی شخص، تطابق دامنه، یادگیری عمیق
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)