مطالعه اثر نویز گوسی و ضربه بر روی ارتقا کیفیت کنتراست تصویر مبتنی بر یکسان سازی دو-هیستگرام و فیلتر هدایت شونده
Paper ID : 1104-MVIP2020
Authors:
Vida safardoulabi *, Kambiz Rahbar
none,none
Abstract:
کنتراست تصویر به تفاوت درخشندگی رنگ در اشیاء گفته می شودکه با هدف به دست آوردن تصویری بهتر و با اطلاعات مفید ارائه می‌شود. در فرآیند اصلاح کنتراست مورد بحث، کنتراست تصویر بر پایه یکسان سازی دو-تابع هیستگرام با تعریف سطح فلات به عنوان یکی از گزینه‌های سیستم برای بهبود تصویر در زمان پردازش کوتاه ارائه می شود. در این روش دو-تابع هیستگرام با تعریف سطح فلات, هیستگرام ورودی را به دو تابع مستقل تقسیم می‌کنند. این کار به منظور حفظ روشنایی انجام می‌شود. سپس, توابع مجزا شده هیستگرام ها براساس مقدار فلات محاسبه می شوند. این مقاله به مطالعه اثر نویز گوسی و ضربه به روی ارتقاء کیفیت کنتراست تصویر می پردازد.
Keywords:
افزایش کنتراست تصویر، تقویت لبه ، حد فلات تطبیقی ، فیلتر هدایت شونده ، یکسان سازی هیستگرام
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)