مطالعه اثر نویز گوسی و ضربه بر روی همجوشی تصاویر چند طیفی به کمک تحلیل های چند مقیاسی
Paper ID : 1106-MVIP2020
Authors:
mostafa mousavi *, Kambiz Rahbar
none,none
Abstract:
ادغام تصاویر به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن، دو یا چند تصویر ورودی با هدف به دست آوردن تصویری بهتر و با اطلاعات مفید تر جهت کاربردی خاص با هم ترکیب می شوند. این مقاله، به مطالعه ی اثر نویز گوسی و ضربه به روی همجوشی تصاویر می پردازد. فرایند همجوشی مبتنی بر راهکار با استفاده از تبدیل کانتورلت فاقد نمونه برداری و بیشینه سازی خلفی تعریف شده است. در این مقاله دقت و پایداری این روش از نقطه نظر نویز گوسی و ضربه جمع شونده روی شدت روشنایی تصاویر ورودی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
Keywords:
همجوشی تصاویر، تبدیل کانتورلت فاقد نمونه برداری، بیشینه سازی خلفی، نویز گوسی، نویز ضربه
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)