بازشناسی کلمات پویای مجزای زبان اشارۀ فارسی با استفاده از حسگر کینکت
Paper ID : 1116-MVIP2020
Authors:
Athareh Taheri *, Manouchehr Nahvi
none,none
Abstract:
در این مقاله روشی برای بازشناسی زبان اشارۀ فارسی با استفاده از اطلاعات اسکلتی و فریم های عمق بدست آمده از حسگر کینکت ارائه می شود. ویژگی های استخراج شده شامل ویژگی های مربوط به نوع حرکت دست و ویژگی های مربوط به شکل دست می باشند. ابتدا با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM)، اشاراتی که ویژگی های حرکتی مشابه با اشارۀ آزمون دارند انتخاب و سپس در مرحلۀ بعد ازمیان اشارات انتخاب شده و با استفاده از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان (SVM)، اشاره ای که از لحاظ شکل دست به اشارۀ آزمون مشابه تر است انتخاب می‏ گردد. در روش ارائه شده محدودیت های ناشی از هم پوشانی دو دست و هم پوشانی دست و صورت برطرف شده، و نیازی به اعمال محدودیت هایی نظیر پوشیدن لباس آستین بلند ، پوشیدن لباس با رنگ متفاوت با پوست، پس زمینۀ ثابت و متفاوت با رنگ پوست و ثابت بودن روشنایی محیط نیست. استفاده از روش ارائه شده در شرایط طبیعی و بدون اعمال محدودیت نشان می دهد که این روش قادر است با دقت متوسط 97.375% ، کلمات پویای مجزای زبان اشارۀ فارسی را در پایگاه داده‏ ای متشکل از سی کلمۀ پویا طبقه‏ بندی نماید.
Keywords:
حسگر حرکتی کینکت، زبان اشارۀ فارسی، ماشین بردار پشتیبان (SVM) ، مدل مخفی مارکوف (HMM) ، همپوشانی (occlusion). close
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)