بهبود دید در تصاویر غبارآلود با استفاده از مدل فیزیک اپتیک
Paper ID : 1119-MVIP2020
Authors:
Ako Bartani *, Fardin Akhlaghian Tab, Alireza Abdollahpouri
none,none
Abstract:
در سال های اخیر پدیده گردوغبار مشکلات زیست محیطی زیادی را در بسیاری از نقاط دنیا بوجود آورده است. یکی از مشکلات عمده این پدیده جوی، کاهش دید ناشی از آن می باشد که همانند مانعی در برابر بازتابش نور اجسام به چشم و یا لنز دوربین عمل می کند. در سال های گذشته کارهای زیادی در زمینه بازیابی تصاویر دارای هیز و مه انجام شده است. اما در زمینه بازیابی تصاویر دارای گردوغبار کارهای کمی انجام شده است و استفاده از روش های حذف هیز و مه در بازیابی تصاویر غبارآلود نتایج مناسبی را تولید نمی کند. به همین دلیل، در این مقاله ما روش جدیدی را ارائه داده ایم که با استفاده از قوانین فیزیک اپتیک بتواند تصاویر دارای گردوغبار را بازیابی کند. ما این کار را با استفاده از تخمین مناسبی از نور محیط و وزن های تابع انتقال انجام داده ایم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش ما تصاویر غبارآلود را با غلظت های متفاوت در جو، بازیابی می کند. همچنین روش پیشنهادی ما توانایی لازم برای بازیابی تصاویر دارای هیز را نیز دارا می باشد.
Keywords:
بازیابی تصاویر، پردازش تصویر، تابع انتقال، تصاویر غبارآلود، نور اتمسفر
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)