مطالعه اثر نویز گوسی و ضربه روی همجوشی ارتقا یافته به کمک سوپررزولوشن برروی تصاویر با فوکوس های چندگانه
Paper ID : 1126-MVIP2020
Authors:
yasaman bayat *, Kambiz Rahbar
none,none
Abstract:
همجوشی تصویر با فوکوس های چندگانه، ترکیب دو یا چند تصویر با مقادیر فوکوس متفاوت مبتنی بر قوانین همجوشی است. در این مقاله روش همجوشی مبتنی بر سوپر رزولوشن از نظر دقت و پایداری مورد ارزیابی قرار می گیرد. فرایند همجوشی مبتنی بر در دو گام انجام می شود: در مرحله اول فرایند سوپررزولوشن برای تمامی تصاویر منبع اعمال میشود. در گام دوم، برای تجزیه این تصاویر، تبدیل موجک ایستا1 استفاده میشود تا تصاویر به چهار زیر باند تقسیم می شوند. برای همه ی این زیر باندها تحلیل مولفه های اصلی2 پیاده سازی شده و حداکثر بردار ویژگی از هر زیر باند از تصاویر منبع به طور جداگانه برای همجوشی تصاویر انتخاب می شود. سپس تبدیل موجک ایستا معکوس3 برای بازسازی زیر باندهای همجوشی شده استفاده شده است. سرانجام برای اندازه گیری کیفیت روش پیشنهادی به صورت عینی، تصاویر همجوشی شده تغییر اندازه می دهند به سایز تصاویر مبدا اصلی، با استفاده از روش تغییر اندازه مبتنی بر درون یابی دوتایی برای سنجش موفقیت روش، اندازه گیری های مختلف بدون تصویر مرجع و با تصویر مرجع انتخاب می شوند.در این مقاله دقت و پایداری روش یاد شده از نقطه نظر نویز گوسی و ضربه مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
Keywords:
همجوشی تصاویر،سوپررزولوشن، فیلترهای هدایت شونده، نویز گوسی، نویز ضربه
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)