تبدیل پیش طرح سیاه وسفید چهره به تصویر واقعی رنگی با استفاده از شبکه‌های مولد رقابتی
Paper ID : 1128-MVIP2020 (R1)
Authors:
Nastaran Moradzadeh-Farid *, Ahmad Nickabadi
none,none
Abstract:
تبدیل پیش طرح سیاه و سفید چهره به تصویر واقعی و رنگی یک کاربرد اساسی در بازشناسی مجرمان توسط پلیس و صنعت سرگرمی‌های دیجیتالی محسوب می‌شود. از جمله چالش‌های این کار تفاوت مشخصات ذاتی پیش طرح و تصویر واقعی مانند عدم وجود رنگ و جزئیات در پیش طرح است. علی‌رغم پیشرفت روز افزون راه حل‌های این موضوع، هم‌چنان محدودیت‌هایی در تکنیک‌های ارائه شده وجود دارد. به عنوان مثال أساسا آموزش مدل‌های ارائه شده پیشین در این حوزه نیازمند مجموعه داده‌‌های بزرگی از زوج تصاویر پیش طرح و رنگی متناظر است. در این پژوهش روشی ارائه شده است که بدون نیاز به مجموعه داده‌های زوج شده، تصاویر سیاه و سفید پیش طرح چهره را به تصاویر واقعی و رنگی تبدیل می‌کند. در مدل ارائه شده از شبکه‌های مولد رقابتی برای تولید تصاویر چهره واقعی استفاده شده و با یادگیری یک نگاشت معکوس از فضای ویژگی‌های چهره استخراج شده از پیش‌طرح ورودی به فضای پنهان مدل‌ مولد، تصویر چهره واقعی تولید می‌شود. برای نشان دادن بهبود عملکرد مدل پیشنهادی نسبت به مدل‌های موجود، از ارزیابی کیفی تصویر و همچنین تطابق پیش طرح و تصویر بدست آمده، بهره برده‌ایم.
Keywords:
تبدیل تصویر به تصویر، تصویر پیش طرح چهره، شبکه مولد رقابتی.
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)