تشخیص خودرو‌ و تعیین ویژگی‌های آن با استفاده از یادگیری عمیق
Paper ID : 1151-MVIP2020
Authors:
Nasrin Nazari *, Foad Ghaderi
none,none
Abstract:
با افزایش‌ جمعیت شهری، تعداد ‌وسایل نقلیه در حال افزایش است و از سوی دیگر داده‌های تصویری نسبتا زیادی در دسترس هستند. تشخیص نوع خودرو و شناسایی ویژگی‌های آن یکی از نیازمندی‌های مهم در حمل و نقل هوشمند و مدیریت شهری است. در این مقاله ، الگوریتمی برای تشخیص و یادگیری ویژگی-های وسایل نقلیه دریک چارچوب یکپارچه ارائه شده است. الگوریتم متشکل از دو شبکه عصبی کانولوشنی است که شامل یک شبکه تشخیص خودرو که شبکه‌ی ‌کاملا متقارن وکم‌عمق است و هدف آن شناسایی وسایل‌نقلیه می‌باشد و یک شبکه‌ی یکپارچه و عمیق برای بررسی کاندیداهای خودرو و تعیین موقعیت، رنگ‌ و انواع آن می‌باشد.این دو شبکه به طور همزمان بهینه می‌شوند به طوری که دانش بدست آمده از شبکه عمیق برای هدایت و آموزش شبکه کم عمق و بسیار ساده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی درمجموعه داده‌های جامع وسایل‌نقلیه (compcars) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌های موجود است.
Keywords:
تشخیص وسیله نقلیه ، تعیین ویژگی‌ها ، شبکه‌های عمیق، هدایت دانش نهفته
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)