یک روش یادگیری عمیق ترکیبی به منظور تخمین سن بیولوژیکی مغز برای کمک به تشخیص بیماری با استفاده از تصاویر MRI
Paper ID : 1156-MVIP2020
Authors:
Zahra Jahanshiri *1, Mohammad Saniee Abadeh2
1faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
2دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
Abstract:
سن بیولوژیکی مغز از روی تصاویر MRI قابل محاسبه است. امروزه پزشکان دریافته‌اند که این اطلاعات در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها مفید است. برای تخمین سن بیولوژیکی مغز در این مقاله ابتدا یک شبکه یادگیری عمیق از نوع 3DCNN بر روی تصاویر MRI مغزی 2001 فرد سالم از مجموعه داده‌ی BANC به‌منظور تخمین سن بیولوژیکی مغز پیاده‌سازی می‌شود. در ادامه از این شبکه‌ی سه‌بعدی به‌عنوان یک بلاک آماده ...
Keywords:
شبکه سه بعدی، سن بیولوژیکی مغز، یادگیری ماشین
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)